Oma osaamiseni

Työelämätaidot

CV (cv ja hakemus -työpaja, helmikuu 2021)

Osaamiseni kieltenopettajana

Vaikka en ole vielä valmistunut maisteriksi, olen ehtinyt jo saada hyvin työkokemusta kieltenopettajana. Kevään 2021 työskentelin Mäntyharjun yhtenäiskoulussa ylä- ja alakoulun englannin opettajan sijaisena, ja lukuvuoden 2021-2022 työskentelen päätoimisena tuntiopettajana Mäntyharjun lukiossa.

Työkokemus englannin opettajana

Keväällä 2021 sijaisuuteen ryhtyessäni tein ensimmäistä kertaa töitä täysiviikkoisesti opettajana, ja jouduin ottamaan työssäni enemmän vastuuta kuin aiemmin. Vaikka kevät oli melko stressaavaakin aikaa, sain paljon onnistumisen kokemuksia ja opin uutta. Käytännön työssä otteeni varmistui muutamassa viikossa jo hyvin paljon, ja tuntien suunnitteluun ja oppilaiden arviointiin alkoi muodostua rutiinia. Pääsin työssä oppimaan paljon myös sellaisia käytännön asioita, joita opetusharjoittelussa ei meille opiskelijoille neuvota; esimerkiksi ryhmänohjaajan tehtävän hoitamista, Wilman käyttöä ja sitä, mitä tehdään kun oppilaalle pitää määrätä jälki-istuntoa. Opetusharjoittelu ei suinkaan mielestäni mennyt hukkaan, sillä keväällä käytin opetuksessani monia harjoittelun aikana tekemiäni ja hyväksi havaitsemiani tehtäviä ja pelejä.

Lukiossa olen ehtinyt työskennellä vasta hetken, mutta syksy on alkanut mukavissa merkeissä, ja olen taas saanut oppia paljon uutta ja kehittää taitojani opettajana. Lukion uusi opetussuunnitelma ja oppivelvollisuuden pidentäminen ovat olleet ajankohtaisina asioina pöydällä, ja niissä on riittänyt uudelle opettajalle ihmeteltävää. Ensimmäisessä jakossa olen opettanut abiturienteille valinnaisena kurssina ENA08 – Viesti ja Vaikuta Puhuen -kurssia. Suullisen kurssin pitäminen on tuntunut todella mukavalta vaihtelulta, sillä opettajana minulla on ollut melko vapaat kädet kurssin toteutukseen. Olen hyödyntänyt edellisen opettajan keräämää materiaalia menneiltä vuosilta, mutta myös kehitellyt tunneille omia tehtäviä esimerkiksi etsimällä ajankohtaisia keskustelunaiheita.

Digitaalinen osaaminen opetustyössä

Jo opetusharjoittelun aikana keväällä 2020 sain kokemusta etätuntien järjestämisestä, ja kieltämättä vielä tuolloin koko etäopetus tuntui toivottomalta sähläykseltä. Samaan tilanteeseen kuitenkin jouduttiin myös Mäntyharjussa aloitettuani sijaisuuden keväällä 2021, ja opetusharjoittelussa läpi käymäni ”tuska” etäopetuksesta osoittautuikin kullanarvoiseksi kokemukseksi. Minulla on kokemusta etäopetuksen järjestämisestä Googlen (Classroom) ja Microsoftin (Teams) alustoilla. Etäopetus ei ole missään tapauksessa mielestäni ideaali tilanne ja hankaloittaa oppilaista suuren osan opiskelua. Koen kuitenkin, että olen selvinnyt opetettavien ryhmieni kanssa lyhyistä etäopetusjaksoista hyvin tilanteen hankaluuden huomioon ottaen.

Etäopetuksessa pyrin luomaan edes osalle oppitunneista samankaltaisia harjoituksia, mitä tekisimme normaalisti luokassakin. Oppilaat tekivät usein pari- ja ryhmätehtäviä suullisesti omissa pienryhmätiloissa Teamsissa tai Google Classroomissa. Huomasin, että usein nekin oppilaat, jotka mielellään olivat etätunneilla tekemättä mitään, aktivoituivat kun tiesivät olevansa hiukan vastuussa myös toisen oppilaan suoriutumisesta.

Lukion englannin opettajana olen taas ollut uuden edessä sähköisen oppimateriaalin kanssa. En ole aiemmin opettanut niin, että oppilailla/opiskelijoilla olisi käytössään vain digi-kirjat, ja uuden materiaalin käyttöönotto onkin vienyt jonkin verran aikaa. Pikkuhiljaa tämän uuden sähköisen materiaalin kanssa alkaa kuitenkin löytyä yhteinen sävel. Koen myös, että sähköinen materiaali- ja kokeet on hyvä ottaa käyttöön heti lukion alussa, sillä se valmistaa opiskelijoita paremmin edessä oleviin sähköisiin yo-kirjoituksiin.

Vuorovaikutustaidot

Olen avoin ja sosiaalinen ihminen, ja viihdyn työssä, jossa saan olla ihmisten kanssa tekemisissä. Minulla on kokemusta monenlaisista töistä, joissa vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Olen työskennellyt useassa asiakaspalvelutyössä sekä tehnyt töitä eri ikäisten ihmisten parissa. Aikaisemman työkokemukseni puolesta olen myös tottunut tiimityöskentelyyn. Erityisesti opettajan työssä olen kokenut vahvuudekseni empaattisuuden ja kyvyn nähdä erilaisia asioita ja tilanteita myös muiden ihmisten näkökulmasta.

Kansainväliset taidot

Kieliä ja kulttuuria opiskelleena sekä työkokemukseni pohjalta omaan hyvät kansainväliset taidot ja ymmärrän kulttuurien välisiä eroja. Olen työskennellyt monikulttuurisissa ympäristöissä ja opettajana saanut jo kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä keväällä 2021, jolloin teimme oppilaitteni kanssa kirjeenvaihtoa ranskalaiseen kouluun. Kielen opettajana koen kansainväliset taidot äärimmäisen tärkeiksi työelämässä, ja toivoisin pääseväni tekemään mahdollisimman paljon kansainvälistä yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

Muu osaaminen ja työkokemus

Luova työ

Pidän monenlaisesta luovasta tekemisestä ja taiteesta. Harrastuksiini kuuluvat maalaaminen ja kirjoittaminen. Haaveeni on vielä tulevaisuudessa opiskella luovaa kirjoittamista ja kirjoittaa lastenkirja. Erityisesti luovaa kirjoittamista tahtoisin sisällyttää myös omaan opetukseeni, sillä koen että se on hyvä tapa harjaantua kirjoittamaan vieraalla kielellä ja lisäksi se tuo mukavaa vaihtelua ja vapautta rutinoituneeseen opiskeluun.

Englannin opinnoissani olen valinnut joitakin valinnaisia kirjoittamiseen keskittyviä kursseja. Aineopinnoissa suoritin luovan kirjoittamisen kurssin Creative Writing, jossa pääsin harjoittamaan kirjoitustaitojani esimerkiksi runojen, novellin ja muistokirjoituksen muodossa. Syventävissä opinnoissa olen suorittanut kaksi kirjoittamiseen keskittyvää kurssia: Tutoring Writing ja Genres in Writing. Ensimmäisenä mainitulla kurssilla pääsin seuraamaan ja ohjaamaan nuorempien opiskelijoiden kirjoitusprosessia akateemisen kirjoittamisen kurssilla, ja sain hyvää kokemusta palautteen antamisesta ja kirjoitusprojektien ohjaamisesta yleisesti. Genres in Writing -kurssilla pääsin tutustumaan erilaisiin tekstityyppeihin ja tuottamaan tekstejä eri genreissä, mikä osoittautui toisinaan haastavaksi mutta myös oikein mielekkääksi. Sain näiltä edellä mainituilta kursseilta paljon ideoita omaan opetukseeni, ja aion ottaa joitakin kirjoitustehtäviä käyttöön heti, kun tulee hyvä tilaisuus harjoitella luovaa kirjoittamista.

Järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö

Opintojeni aikana ehdin toimia hetken ainejärjestöni hallituksessa tiedottajan tehtävässä. Lähdin hallitukseen mukaan ensin toimihenkilönä, sillä minua kiinnosti kovasti ainejärjestön toiminta, ja halusin päästä mukaan järjestämään opiskelijatapahtumia. Tiedottajan tehtävässä huolehdin ainejärjestön somekanavien ja nettisivujen päivittämisestä sekä jäsenten tiedottamisesta sähköpostin ja somekanavien kautta. Työ oli mielenkiintoista ja osoittautui myös hyödylliseksi kokemukseksi, kun myöhemmin matkailuneuvojan työssä pääsin tekemään paljon samanlaisia tehtäviä.

Lisäksi minulla on kokemusta vapaaehtoistyön tekemisestä keikkapaikalla Tanssisali Lutakossa Jyväskylässä. Työssä olen tutustunut uusiin ihmisiin ja oppinut paljon uutta. Opettajuuden lisäksi matkailu- ja kulttuuriala ovat kiinnostaneet minua paljon, ja on ollut hienoa päästä työskentelemään vähän myös näissä edellämainituissa tehtävissä. Järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö ovat osoittaneet minulle yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen meiningin tärkeyden. Hyvä ja kannustava fiilis työpaikalla tai missä tahansa toiminnassa, mitä tehdään muiden ihmisten kanssa, on ensiarvoisen tärkeää. Uskon myös, että kaikenlainen järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö kehittävät ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, joita vaaditaan paljon myös opettajan työssä.

Koiraharrastus

Kasvatan harrastusmielessä labradorinnoutajia. Koiraharrastus on tuonut elämääni paljon sisältöä ja opettanut uutta. Harrastuksen myötä olen tutustunut myös paljon uusiin ihmisiin. Koiraharrastus, ja erityisesti koirien kasvattaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, pettymysten sietämistä sekä uskoa ja halua onnistua – paljon sellaisia taitoja, jotka ovat myös työelämässä tarpeellisia. Kasvattajana pyrin myös kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön, ja kielten opinnot ovat olleet tässä paljon hyödyksi.